จองบัตร Rabbit พิเศษ ร.10

เงื่อนไขและข้อตกลงการจอง

เมื่อผู้จองทำการสั่งจอง ถือว่าผู้จองตกลงและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (“บริษัทฯ”) ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ทุกประการ
  1. เมื่อผู้จองทำการจองและชำระเงินค่าสินค้าแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก, เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนเงินจองได้ทั้งสิ้น
  2. หลังจากได้รับใบยืนยันการสั่งจองแล้ว ผู้จองจะต้องชำระเงินภายใน 14.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินในระบบการจองนี้ ทั้งนี้ หากผู้จองไม่ทำการชำระเงินภายในกำหนด ระบบจะยกเลิกคำสั่งจองของผู้จอง ซึ่งหากท่านประสงค์ประสงค์ซื้อสินค้า จะต้องทำการจองเข้ามาใหม่
  3. ในกรณีที่ผู้จองแจ้งรับสินค้าที่สถานี ผู้จองจะต้องมารับสินค้าด้วยตนเองและต้องบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อขอรับสินค้าภายในวันที่รับสินค้าที่กำหนดไว้ข้างต้น และจะต้องมารับตามสถานที่ที่ผู้จองเลือกไว้เท่านั้น ในกรณีที่ผู้จองไม่สามารถมารับสินค้าด้วยตนเองได้ ผู้จองจะต้องจัดทำใบมอบอำนาจและลงนามโดยผู้จองและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการรับรองสำเนาแล้วทั้งของผู้จองและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบสินค้า หากผู้จอง และ/หรือผู้รับมอบอำนาจแสดงเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนโดยในวันรับสินค้า ผู้จองจะต้องตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อย และครบถ้วนตามจำนวนที่ได้จอง หากผู้จองรับสินค้าไปแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนสินค้า ยกเลิก หรือ ขอคืนเงินได้ทุกกรณี
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและ/หรือสถานที่รับสินค้า โดยจะทำการแจ้งให้ผู้จองทราบต่อไป

ข้อกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  ในการจัด “กิจกรรม การจองบัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” นี้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จอง หรือลูกค้า ผ่านทางเว็ปไซต์ https://www.bts.co.th/Rabbit_Collection_Booking/ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นิยาม

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ บริษัทฯ

หมายถึง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ผู้จองบัตรแรบบิทชุดพิเศษ

ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ต ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และหลักฐานการชำระค่าสินค้า ซึ่งเจ้าของข้อูลส่วนบุคคลให้ไว้เพื่อการจองสินค้า

สินค้า

หมายถึง บัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์การนำไปใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะเป็นผู้เก็บรักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เพื่อการออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อการติดตามสินค้า และจัดส่งสินค้าเท่านั้น ซึ่งในการจัดส่งสินค้า บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ให้แก่บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อีกทั้งจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ เป็นไปตามกฏหมาย

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมนี้ไว้จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 และจะดำเนินการลบทิ้งจากระบบ โดยจะดำเนินการตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ
  ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งขอตรวจสอบ ยกเลิกการเก็บ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากแจ้งยกเลิกการเก็บก่อนระยะเวลาที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งไว้ จะส่งผลทำให้ขั้นตอนการทำกิจกรรมไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่สามารถติดตาม ทวงถาม หรือทำการจ่าหน้าซองไปยังที่รับปลายทางได้ ดังนั้น การแจ้งยกเลิกการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ควรดำเนินการหลังจากที่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  ติดต่อแจ้งยกเลิก หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้บริการต่างๆ ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [คลิก]

การให้ความยินยอม

ข้าพเจ้ายอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการจอง และเงื่อนไขของข้อกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล “กิจกรรม การจองบัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” และให้ความยินยอม เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

 * รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล คลิกที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ